ข่าวใหม่อัพเดท » สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดลำพูน ออกหน่วยให้บริการ ทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี ในพื้นที่บ้านธิ

สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดลำพูน ออกหน่วยให้บริการ ทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี ในพื้นที่บ้านธิ

10 กรกฎาคม 2024
0

สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดลำพูน ออกหน่วยให้บริการ ทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี ในพื้นที่ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม ประจำปี 2567

วันนี้ (9 กรกฎาคม 2567) เวลา 10.30 น. ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2567 โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ออกหน่วยให้บริการทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี ให้กับสุนัข แมว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมทั้ง ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้กับนักเรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่

นายสมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตทุกราย เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มียาที่ใช้ในการรักษา แต่เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้โดยการฉีด วัคซีน ซึ่งสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ซึ่งสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ไม่มีอุบัติการ โรคพิษสุนัขบ้าในคนมาตั้งแต่ปี 2543 และในสัตว์ปี 2544 จากการดำเนินงานที่เข้มงวดทุกภาคส่วนในปี 2566 จังหวัดลำพูนได้รับการับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 1 อำเภอ คือ อำเภอแม่ทา และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรางวัล ชมเชย Thailand rabies award 2023 ประเภท อบต. จำนวน 1 แห่ง คือ อบต.แม่ทาลอบ ซึ่งในปี 2564 หน่วยงานภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันขับเคลื่อนพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ให้ผ่านการรับรองระดับอำเภอ จำนวน๒ อำเภอ คือ อำเภอบ้านธิ และอำเภอเวียงหนองล่อง รักษาสถานภาพ 1 อำเภอคือ อำเภอแม่ทา ทั้งนี้ทุกภาคส่วนของจังหวัดลำพูน มุ่งมั่นขับเคลื่อน พื้นที่จังหวัดลำพูนให้ได้รับการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับประเทศต่อไป

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวในการเปิดงานว่า โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัย โรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารีภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบปร ะมาณ 2567 ซึ่งโครงการฯ ที่จัดขึ้นในวันนี้ นับว่าเป็นการช่วยส่งเสริมให้สุนัข และแมวในจังหวัดลำพูนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้ การออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่เพื่อรักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้น และการบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ที่จะช่วยควบคุมจำนวนประชากร สุนัขและแมว ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ และสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างยั่งยืน

เทศบาลตำบลบ้านธิ มีพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปทาง ทิศตะวันตก ด้านทิศตะวันออกมีเทือกเขาพาดเป็นแนวยาวจากทิศใต้ขึ้นไปทางทิศเหนือ มีลำน้ำแม่ธิไหลผ่านตลอดกลางของตำบลบ้านธิ มีพื้นที่ทั้งหมด 83.456 ตารางกิโลเมตรหรือ 52,160 ไร่ มีจำนวนหมู่บ้าน 20 หมู่บ้าน มีประชากร รวม 9,362 คนและมีครัวเรือน 4,441 ครัวเรือน มีประชากรสัตว์เลี้ยง จำแนกเป็น สุนัข1,507 ตัวและแมว 1,413 ตัว รวม 2,920 ตัว ได้รับงบประมาณจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 2,920 โด๊ส (ตัว) โดยเทศบาลตำบลบ้านธิ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ได้ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบ้านธิ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในในพื้นที่จำนวน 2,920 ตัว และได้ดำเนินการฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คิดเป็น 100% ในปี 2567 เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้รับการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ระดับ ท้องถิน และมีความมุ่งมั่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ในสร้างพื้นที่ปลอดโรค พิษสุนัขบ้า ระดับอำเภอต่อไป


นที มีเดช รายงาน

error: Content is protected !!