ข่าวใหม่อัพเดท » จังหวัดลำพูน มอบกล้าไม้ให้หัวหน้าส่วนราชการในท้องที่ ภายใต้โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติฯ

จังหวัดลำพูน มอบกล้าไม้ให้หัวหน้าส่วนราชการในท้องที่ ภายใต้โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติฯ

15 มิถุนายน 2024
0

จังหวัดลำพูน มอบกล้าไม้ให้หัวหน้าส่วนราชการในท้องที่จังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567″

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมจามเทวี ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบกล้าไม้ให้หัวหน้าส่วนราชการในท้องที่จังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567″ โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดลำพูน เข้าร่วมรับมอบ

นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ องค์กร มูลนิธิ ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้น้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้อยู่ดีมีสุข จึงได้ร่วมกันดำเนินโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเป็นโครงการ ลำดับที่ 2 จาก 10 โครงการ ในการแสดงถึงพลังแห่งความจงรักภักดี และความสามัคคีของปวงชนชาวไทย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน การพัฒนางานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนรวมพลังร่วมใจปลูกต้นไม้ และปลูกป่า พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงามช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดฝุ่นและหมอกควัน อีกทั้งลดภาวะโลกร้อน รัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในการดำเนินโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 24 กรกฎาคม 2567 คัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกต้นไม้และปลูกป่า ประกอบด้วย สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ที่สาธารณะ ศาสนสถาน พื้นที่ของเอกชน และพื้นที่อื่นๆ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ และป่าชายเลน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำหรับ กิจกรรมการปลูกต้นไม้และปลูกป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุกจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปลูกไม้มีค่าอย่างน้อย คนละ 1 ต้น ในที่ดินของตนเอง หรือพื้นที่ดำเนินการอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสม พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลทางวิชาการ แนะนำถึงระบบและวิธีลงทะเบียนการปลูก รวมถึงการปลูกป่าในพื้นที่เสื่อมโทรมในป่าสงวนแห่งชาติป่าอนุรักษ์ และป่าชายเลน โดยจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การปลูก การบำรุงรักษา การป้องกันการบุกรุกทำลาย และการติดตามประเมินผล โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกล้าไม้ สำหรับปลูกในกิจกรรมดังกล่าว


นที มีเดช รายงาน

error: Content is protected !!