ข่าวใหม่อัพเดท » รมว.กระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบาย เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดลำพูน

รมว.กระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบาย เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดลำพูน

15 มิถุนายน 2024
0

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดลำพูน

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมามอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข และเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายแพทย์ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดร.นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน แพทย์หญิงภาวิณี เอี่ยมจันทน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้การต้อนรับ

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เยี่ยมพบปะ อสม.จังหวัดลำพูน จำนวน 500 คน ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลลำพูน และได้กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่จะเร่งรัดพัฒนการแพทย์ปฐมภูมิให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับความสะดวกใกล้บ้าน ไม่ต้องลำบากเดินทางไกล เพื่อไปโรงพยาบาลในเมือง ลดความแออัด และลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์

อสม. มีบทบาทสำคัญในระบบการแพทย์ปฐมภูมิของประเทศ ถือเป็นหมอคนที่ 1 ในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน จะเห็นได้จากในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อสม. มีบทบาทสำคัญ ทั้งให้ความรู้เรื่องวัคซีน และแนะนำประชาชนให้เข้าถึงบริการสุขภาพ ทำให้ความสำเร็จของการควบคุม การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ได้รับการยอมรับในระดับโลก และทราบว่า อสม. ทำงานหนัก เสียสละตนเอง เพื่อประโยชน์ส่วนรวมมาโดยตลอด ดังนั้น จึงพร้อมสนับสนุน และยกระดับ อสม. ให้เป็นผู้ช่วยพยาบาล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สมาร์ท อสม. จัดการสุขภาพชุมชน ให้จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. เสริมสร้างขวัญกำลังใจ การปฏิบัติงานของ อสม. โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลเรื่องค่าป่วยการของ อสม. การผลักดัน พ.ร.บ. อสม. รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ของ อสม. โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบชุดดูแลสุขภาพประชาชนเบื้องต้น ให้แก่ ตัวแทน อสม. จังหวัดลำพูน ซึ่งชุดดูแลสุขภาพประชาชนเบื้องต้น ประกอบไปด้วย 1) เครื่องวัดความดันโลหิต 2) อุปกรณ์วัดความเค็ม 3) ชุดปฐมพยาบาล 4) สมุดและปากกา 5) ชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร 6) ชุดทดสอบสารสเตียรอยด์ ที่ปนปลอมในยาแผนโบราณ 7) แผ่นพับภัยร้ายน้ำมันทอดซ้ำ และล้างผักผลไม้ ลดสารพิษตกค้าง ชุดทดสอบบอแรกซ์ในอาหาร และ 9) ชุดตรวจโคลิฟอร์ม โดยเชื่อว่าชุดดูแลสุขภาพประชาชนดังกล่าวจะช่วยให้ อสม. ทำงานได้สะดวก คล่องตัว มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ ยา และเวชภัณฑ์พื้นฐาน สำหรับดูแลสุขภาพประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ และได้กล่าวว่า จังหวัดลำพูน ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงบริการสุขภาพและสาธารณสุขของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ เน้นเสริมสร้างรากฐานระบบสาธารณสุข ด้วยเรื่องการแพทย์ปฐมภูมิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาระบบ และการส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยสุขภาพ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบาย “5+5 เร่งรัดพัฒนาสานต่อ” ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ภายใต้การบูรณาการยุทธศาสตร์ และความร่วมมือจากเครือข่ายสุขภาพทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาจังหวัดลำพูนที่ว่า “ ลำพูนไม่ลำพัง รวมพลังลำพูน” เพื่อส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

สำหรับ นโยบาย “5+5 เร่งรัดพัฒนาสานต่อ” ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นโยบาย “5+5 เร่งรัดพัฒนาสานต่อ” ได้แก่ 5 นโยบายเร่งรัดพัฒนา ประกอบด้วย 1) ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว 2) ยาเสพติด ดึงกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเพื่อการแพทย์ รวมถึงยกระดับการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด และมินิธัญญารักษ์ 3) การแพทย์ปฐมภูมิ เน้นบูรณาการภารกิจถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เดินหน้าออก พ.ร.บ.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และ Smart อสม.กองทุนสุขภาพตำบล สนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุขท้องถิ่น ควบคุมและป้องกันวัณโรคและไข้เลือดออกเชิงรุก 4) เศรษฐกิจสุขภาพ เน้นเสริมสร้างระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมนโยบายอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสุขภาพ ยกระดับมาตรฐานการแพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสร้างงานสร้างอาชีพ และจัดตั้งหน่วยงานขับเคลื่อนภารกิจเศรษฐกิจสุขภาพ และ 5) เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพ จัดตั้งโรงพยาบาล กทม. 50 เขต 50 โรงพยาบาลและปริมณฑล สาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เฉพาะ ปรับโฉมโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ มีระบบส่งต่อแบบไร้รอยต่อ และรถโมบายโรคหลอดเลือดสมอง

ส่วน 5 นโยบายสานต่อประกอบด้วย 1)โครงการพระราชดำริฯ/เฉลิมพระเกียรติที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ 4 โครงการ หน่วยบริการปฐมภูมิ 72 แห่ง และโครงการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ 2) การสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร 3) ส่งเสริมสุขภาพกาย/สุขภาพจิต จัดตั้งหน่วยงานบูรณาการดูแลสุขภาพจิตและยาเสพติด และจัดตั้งกองทุนบำบัดผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด 4) สถานชีวาภิบาล ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน (Home Ward/Hospital at Home) และจัดตั้งกุฏิชีวาภิบาลทุกอำเภอทั่วประเทศ และ 5) ทุกคนปลอดภัย ยกระดับระบบดิจิทัลในการเฝ้าระวังและป้องกันโรค การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขทุกมิติ ยกระดับบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยวิกฤตอย่างครอบคลุม (UCEP) และจัดตั้งกองทุนความปลอดภัยนักท่องเที่ยว


นที มีเดช รายงาน

error: Content is protected !!