ข่าวใหม่อัพเดท » “รมว.อุตสาหกรรม” เปิดโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพดีพร้อม

“รมว.อุตสาหกรรม” เปิดโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพดีพร้อม

16 พฤษภาคม 2024
0

รมว.อุตสาหกรรม เปิดโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพดีพร้อม

ที่หอประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพดีพร้อม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนางสาวกุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขต1, นางสาวศิรินันท์ ศิริพานิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม, นายดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม, ผู้บริหารและส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี นำโดยนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี, ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี, นักเรียน นักศึกษา ร่วมในพิธีเปิดโครงการ

โดย ส.ส.กุลวลี เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับ และกล่าวขอบคุณที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในการเล็งเห็นความสำคัญของจุดแข็ง และโอกาสในการผลักดันให้จังหวัดราชบุรี ให้สามารถนำโอกาสการพัฒนาทักษะอาชีพมาสู่การขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดราชบุรี ได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน ช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพดีพร้อม ในครั้งนี้ เนื่องจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายและแนวทางการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดังกล่าว ประกอบกับนโยบายประจำปี 2567 “RESHAPE THE FUTURE : โลกเปลี่ยน อุตสาหกรรมปรับ พร้อมรับอนาคต ในกลยุทธ์”, “RESHAPE THE INDUSTRY : ปรับตัวให้ก้าวทันอุตสาหกรรมยุคใหม่” ที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรม สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG และกลยุทธ์ “RESHAPE THE AREA : ปรับเปลี่ยนการพัฒนาเชิงพื้นที่” ที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยการเปลี่ยนชุมชนให้ดีพร้อม โดยบริบทของอุตสาหกรรม จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพดีพร้อม ให้กับชุมชนเขาเหลือ ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก “กระจายโอกาส” เข้าถึงบริการของภาครัฐ และทรัพยากรในชุมชน, “กระจายความรู้” ต่อยอดองค์ความรู้ขยายผลสู่อีกหลายคนในชุมชน และ “กระจายรายได้” สร้างงาน สร้างอาชีพ สู่ชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว ควบคู่ไปกับการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อันจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้การเติบโตของจังหวัด เป็นการเติบโตอย่างยั่งยืนที่ทุกคนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เลือกปักหมุดที่จังหวัดราชบุรี โดยมุ่งสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การสร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชน เตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยก้าวข้ามประเทศกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ความมั่งคั่งในอนาคต ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 300 คน โดยทุกคนจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพเสริมระยะสั้น ที่สอดคล้องกับความต้องการ ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากร ที่เหลือใช้ในท้องถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ผลิตเป็นสินค้าและบริการให้เกิดประโยชน์ มีทั้งการทำสบู่สมุนไพร, น้ำผึ้งหัวไชเท้า, การทำเค้กกล้วยหอมนึ่ง, การทำซาลาเปานึ่ง และการตัดต่อภาพ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดสามารถนำไปประกอบอาชีพ อันนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ สามารถนำไปต่อยอดในการประกอบธุรกิจ และปรับตัวให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต การกระตุ้นเศรษฐกิจจากระบบฐานรากของประเทศ ด้วยการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการสร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ จนทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน


error: Content is protected !!