ข่าวใหม่อัพเดท » ลำพูน เริ่มเดินหน้ากำจัดผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำในลำน้ำแม่กวงและอื่นๆ เพื่อป้องกันการกีดขวางทางน้ำอันอาจก่อให้เกิดปัญหาน้ำเอ่อล้นท่วมในหลายจุดได้ในช่วงฤดูฝนนี้

ลำพูน เริ่มเดินหน้ากำจัดผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำในลำน้ำแม่กวงและอื่นๆ เพื่อป้องกันการกีดขวางทางน้ำอันอาจก่อให้เกิดปัญหาน้ำเอ่อล้นท่วมในหลายจุดได้ในช่วงฤดูฝนนี้

15 พฤษภาคม 2024
0

ลำพูน เริ่มเดินหน้ากำจัดผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำในลำน้ำแม่กวงและอื่นๆ เพื่อป้องกันการกีดขวางทางน้ำอันอาจก่อให้เกิดปัญหาน้ำเอ่อล้นท่วมในหลายจุดได้ในช่วงฤดูฝนนี้

วันนี้ (13 พ.ค. 67) นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัดและคณะทำงานแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำกวง จังหวัดลำพูน ประชุมเพื่อพิจารณาถึงการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลกลางจังหวัดลำพูน โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วม

ที่ประชุมมีการรายงานถึงสภาพการแพร่กระจายของผักตบชวาและวัชพืชอย่างรวดเร็วในลำน้ำแม่กวง ซึ่งเป็นลำน้ำสำคัญของจังหวัดลำพูน ในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมาปริมาณน้ำจะน้อยและนิ่ง เอื้อต่อการแพร่ของผักตบชวาจนหนาแน่น ตั้งแต่เขตอำเภอบ้านธิจนถึงอำเภอป่าซาง เช่น ด้านหน้าฝายแม่ร่องน้อย เขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลอุโมงค์ สะพานข้ามแม่น้ำกวงบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 เขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ด้านหน้าประตูระบายน้ำบ้านศรีเมืองยู้และบริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองลำพูนและเทศบาลตำบลเวียงยอง รวมทั้ง ในพื้นที่ท้ายน้ำในเขตเทศบาลตำบลต้นธง เทศบาลตำบลบ้านแป้น เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง และเทศบาลตำบลป่าซาง เป็นต้น ประกอบกับปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ปริมาณผักตบชวาที่มีอยู่อย่างหนาแน่นในลำน้ำอาจเป็นอุปสรรคและกีดขวางการไหลระบายของน้ำ ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนราษฎรได้

ที่ประชุมจึงมีการแจ้งถึงการแบ่งพื้นที่การดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในภาพรวมของประเทศ ได้แก่ แหล่งน้ำปิดทั่วไป เช่น อ่างเก็บน้ำ หนอง บึง แหล่งน้ำสาธารณะและแหล่งน้ำเปิด เช่น คลองสาขาและแหล่งน้ำเชื่อมโยง ให้จังหวัดแต่ละจังหวัดรับผิดชอบ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีการแจ้งถึงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาผักตบชวาในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อกระจายอำนาจหน้าที่การปฏิบัติตั้งแต่ระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน สู่อำเภอและท้องถิ่น ส่วนด้านการแบ่งพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบกำจัดผักตบชวาในน้ำแม่กวงนั้น ครอบคลุม อปท. 11 แห่ง ที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำกวง ตั้งแต่อำเภอบ้านธิจนถึงอำเภอป่าซาง ส่วนสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำแม่กวงในปัจจุบัน พบว่า โดยทั่วไปมีปริมาณผักตบชวาและวัชพืชกระจายอยู่โดยทั่วไปและมีปริมาณหนาแน่นในบางช่วง โดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าสิ่งปลูกสร้าง เช่น สะพาน ฝาย ประตูระบายน้ำ เป็นต้น

ด้านแนวทางและแผนการดำเนินการฯ สืบเนื่องจากมีการแบ่ง อปท. รับผิดชอบ 11 แห่ง จึงให้ อปท.ทุกแห่งใช้เครื่องจักของ อปท. เอง ในการแก้ปัญหาผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำในลำน้ำแม่กวง โดยสามารถขอการสนับสนุนได้จาก 2 หน่วยงานหลัก คือ อบจ.ลำพูน และกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งในปี 2567 ทั้ง 2 หน่วยงานจัดทำร่างแผนปฏิบัติงานของเครื่องจักรไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนลำน้ำอื่น ให้ อปท. ประสานอำเภอ และใช้เครื่องจักรของตน ดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหาผักตบชวาได้เลยและรายงานให้จังหวัดทราบ

ด้านการมอบหมายภารกิจในการขนย้ายเรือกำจัดผักตบชวาและสายพานลำเลียงของกรมโยธาธิการและผังเมือง ทางโยธาธิการและผังเมืองได้ประสานไปยังจังหวัดพะเยาให้นำเรือขนย้ายเข้าพื้นที่จังหวัดลำพูนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เพื่อรองรับไว้กรณีการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำกวงเกินศักยภาพของ อปท. และจะขนย้ายกลับที่เดิมเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ด้านค่าใช้จ่ายในการขนย้าย อปท.ผู้รับผิดชอบพื้นที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดหารถเครนยกขึ้น-ยกลง และน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถบรรทุกและแขวงทางหลวงชนบทลำพูนสนับสนุนรถบรรทุกแบบหัวลาก(รถเทรลเลอร์) โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูนในฐานะฝ่ายเลขานุการจะพิจารณาและประสานขอรับการสนับสนุน รวมทั้งมีหนังสือมอบหมายภารกิจจากจังหวัดเป็นครั้งๆ ไป ทั้งนี้ แผนปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำกวงของเรือกำจัดผักตบชวา กรมโยธาธิการและผังเมือง จะดำเนินการในพื้นที่ 3 แห่ง ประกอบด้วย 1) ท้ายฝายวังทอง – หน้าฝายศรีเมืองยู้ ดำเนินการสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม ถึง สิ้นเดือนมิถุนายน 2567 2) เขตรอบต่อเชียงใหม่ – ฝายแม่ร่องน้อย จะดำเนินการตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม ถึง สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสิงหาคม 2567 และ 3) พื้นที่อื่นตามคำร้องขอ จะดำเนินการในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนสิงหาคม ถึง สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2567


นที มีเดช รายงาน

error: Content is protected !!