ข่าวใหม่อัพเดท » ทต.อุโมงค์ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ให้กับสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีของสถาบันพระมหากษัตริย์

ทต.อุโมงค์ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ให้กับสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีของสถาบันพระมหากษัตริย์

15 พฤษภาคม 2024
0

เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ให้กับสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีให้กับเด็กและเยาวชน เห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

วันนี้ (13 พฤษภาคม 2567) เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ โดยมีนายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ นางจันทรา เกียรติเจริญ รองปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการการกอง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

โอกาสนี้ ประธานในพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จากนั้นกล่าวถวายราชสดุดี และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และถวายความเคารพ ผู้ร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา จากนั้นประธานยืนประจำจุด เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ด้านซ้าย เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วางบนพาน ผู้เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ เข้ารับพระราชทานตามลำดับ จากนั้นประธานในพิธีประจำจุดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมกัน เป็นอันเสร็จพิธี

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ อันประกอบด้วย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย เป็นบ่อเกิดของความรัก ความสามัคคี นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทั่วทุกภูมิภาค ส่งผลให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ และเป็นรากฐานให้ประเทศชาติมีความมั่นคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จึงได้จัดทำ “โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” เพื่อมอบให้กับสถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีให้กับเด็กนักเรียน และเยาวชน เห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

ต่อมา กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการ ขอพระราช ทานพระบรมราชานุญาต เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพ จำนวน 100,000 แผ่น สำหรับมอบให้แก่จังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษา และหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์


นที มีเดช รายงาน

error: Content is protected !!