ข่าวใหม่อัพเดท » จังหวัดน่าน ประกอบพิธีสรงน้ำพระราชทานพระเจ้าทองทิพย์แบบ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี๋ไหม่เมืองน่าน ประจำปี 2567

จังหวัดน่าน ประกอบพิธีสรงน้ำพระราชทานพระเจ้าทองทิพย์แบบ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี๋ไหม่เมืองน่าน ประจำปี 2567

15 เมษายน 2024
0

น่าน – พ่อเมืองนครน่านประกอบพิธีสรงน้ำพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรง พระเจ้าทองทิพย์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองน่าน เนื่องในวันสงกรานต์ปี๋ใหม่เมืองนครน่าน 13 เมษายน 2567 เพื่อสืบทอดประเพณี สร้างความเป็นสิริมงคล และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ “Maha Songkran World Festival 2024 W”

วันที่ 13 เมษายน 2567 จังหวัดน่าน ที่พระอุโบสถวัดสวนตาล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี อัญเชิญ สรงน้ำพระราชทาน ประกอบพิธีสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองน่าน โดยมี นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ชาวจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
เนื่องในเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทย ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรม จาก UNESCO เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 รัฐบาลได้กำหนดแนวทาง และมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2567 ภายใต้แนวคิด “Maha Songkran World Festival 2024 W” เพื่อสืบทอดประเพณี สร้างความเป็นสิริมงคล และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง นครน่าน

วันที่ 13 เมษายน ของทุกๆปี คนเมืองน่าน ถือว่าเป็น วันสังขารล่อง ตามประเพณีนครน่าน ในอดีตเป็นนครรัฐเล็ก ๆ ก่อตัวขึ้นราวกลางพุทธศตวรรษที่ 18 บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำน่านและแม่น้ำสาขาในหุบเขาทางตะวันออกของภาคเหนือ ซึ่งเป็นนครรัฐเล็กๆ ในอดีต แต่เดิมมา ทั้งนี้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว วัดสวนตาล สร้างขึ้น โดย พระนางปทุมมาวดี ชายาของพญาภูเข็ง เจ้าผู้ครองนครน่าน เมื่อราว พ.ศ.1770 อายุ 797 ปี พระเจ้าติโลกราช แห่งนครเชียงใหม่โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง พระเจ้าทองทิพย์ขึ้นในปี พ.ศ.1992 อายุ 575 ปี ด้วยทองทุกชนิดจากชาวนครน่าน หนักประมาณ 12 ตื้อ 1 ตื้อ เท่ากับ 1 พันกิโลกรัม คิดเป็นทองทุกชนิด 12,000 กิโลกรรม หน้าตักกว้าง 10 ฟุต สูง 14 ฟุต 4 นิ้ว

ในการเสด็จประพาสภาคเหนือ พ.ศ.2501 เพื่อเยี่ยมประสกนิกรของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ได้เสด็จ นมัสการพระพุทธรูปพระเจ้าทองทิพย์ วัดสวนตาลด้วย ท่านที่มาเที่ยวจังหวัดน่าน ได้มีโอกาสมานมัสการพระเจ้าทองทิพย์ นับว่าเป็นสิริมงคลในชีวิตท่านเป็นอย่างยิ่ง

ทุกปี๋ใหม่เมืองนครน่าน ช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ ชาวจังหวัดน่าน จะจัดงาน นมัสการ และสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรง พระเจ้าทองทิพย์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองน่าน ที่พระองค์ ทรงพระราชทาน น้ำสรง พระเจ้าทองทิพย์ เป็นประจำทุกปี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณจนหาที่สุดมิได้ ถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดน่าน มายาวนานหลายร้อยปี

จากนั้น พุทธศาสนิกชนได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายข้าวสารอาหารแห้งแต่พระภิกษุสามเณร 67 รูป ตามประเพณีปฏิบัติของชาวนครน่าน ซึ่ง พิธีสรงน้ำพระราชทานพระเจ้าทองทิพย์ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เนื่องในวันสงกรานต์ 13 เมษายน เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณให้คงสืบไว้ต่อไป


จ.ส.อ.สันติไฌญ จารุพิพัฒน์บุตร Nation TV-NAN
นที มีเดช รายงาน

error: Content is protected !!