ข่าวใหม่อัพเดท » วช. MOU กับ DIPROM เสริมแกร่งเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Kick Off “เซรามิกลำปาง” พัฒนาวัสดุขั้นสูง เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

วช. MOU กับ DIPROM เสริมแกร่งเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Kick Off “เซรามิกลำปาง” พัฒนาวัสดุขั้นสูง เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

13 เมษายน 2024
0

วช. MOU กับ DIPROM เสริมแกร่งเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Kick Off “เซรามิกลำปาง” พัฒนาวัสดุขั้นสูง เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผนึกกำลัง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือ DIPROM (ดีพร้อม) ลงนามความร่วมมือส่งเสริมการใช้งานวิจัยเพื่อสนับสนุนและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยนำร่องอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง ด้วยการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกดั้งเดิมเปลี่ยนมาเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกขั้นสูง

ในครั้งนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือกับ นายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมี นายวัชรุน จุ้ยจำลอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และนางสุภาพร โชคเฉลิมวงศ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 เป็นสักขีพยานในการลงนาม พร้อมนี้ นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือ (DIPROM MICE CENTER) จังหวัดลำปาง

นายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการนำวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ให้เป็นรูปธรรม เพื่อสร้างการเปลี่ยน แปลงและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศอย่างก้าวกระโดด อันจะทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางและลดความเหลื่อมล้ำได้ อย่างไรก็ตาม การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมให้สามารถตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องอาศัยงานวิจัยที่มีคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชนมาบูรณาการความร่วมกันในการ ริเริ่ม – ส่งเสริม – วิจัยและพัฒนา เพื่อก่อให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมและเป็นรากฐานในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ดังนั้น การถ่ายทอดผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมในการพัฒนาชิ้นส่วนเซรามิกขั้นสูง จะทำให้อุตสาหกรรมเซรามิกสร้างรายได้และเกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 125.9 ล้านบาท

นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. เร่งขยายผลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม “การวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง แต่นำไปสู่การขึ้นห้าง” โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีโดยนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญให้กับผู้ประกอบการเซรามิก ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และโครงการกิจกรรมบริหารโครงการและผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ประเด็นการวิจัยและพัฒนาวัสดุขั้นสูงเพื่อ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมไปสู่ผลิตภัณฑ์ขั้นสูง ตลอดจนการสนับสนุนจากดีพร้อมในด้านโครงสร้าง หรือระบบพื้นฐาน ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาด รวมทั้งการสนับสนุนการออกมาตรการของภาครัฐ โดยความร่วมมือในครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสสำหรับนักวิจัยในการยกระดับงานวิจัยที่สามารถสร้างขับเคลื่อนการเติบโตของภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยปัจจุบัน วช. มีงานวิจัยที่พร้อมส่งเสริมในเชิงพาณิชย์ จำนวน 260 โครงการ และสามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต นายสมปรารถนา สุขทวี กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นได้ว่าเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมผ่านการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน โดยได้นำร่องความร่วมมือการปฏิรูปอุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดลำปาง ซึ่งมีผู้ประกอบการจำนวนกว่า 200 กิจการ ด้วยการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเซรามิกไทยนำไปใช้ประโยชน์ผ่านการสนับสนุนการนำแนวคิดด้านนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบุคลากร รวมไปถึงยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการด้านเซรามิก การพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและมีศักยภาพสู่เชิงพาณิชย์ ตลอดจน การสร้างแนวความคิดเพื่อให้เกิดการต่อยอดผลิต ภัณฑ์ ทำให้เกิดการใช้งานได้จริงสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมและเชื่อมโยงช่องทางการตลาดใหม่ๆ ให้ผู้ประกอบการและมองหาทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตร่วมกัน


สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน

error: Content is protected !!