ข่าวใหม่อัพเดท » การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 16 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 16 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

22 มีนาคม 2024
0

การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 16 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 16 ณ โรงแรมการ์เด้น ซิตี้ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอก เตีย เซ็ยฮา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กัมพูชา เป็นประธานร่วมการประชุมดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือชายแดนระหว่างราชอาณาจักรไทย และราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านความสงบเรียบร้อยและมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยและกัมพูชาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ที่ประชุมได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศในทุกระดับ อันจะนำมาซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงตลอดแนวชายแดน

นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้รับทราบถึงความก้าวหน้าความร่วมมือในพื้นที่ชายแดน โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการพิจารณาทบทวนผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามโครงการความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป กัมพูชา – ไทย ครั้งที่ 15 ที่จัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานครราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เช่น ความร่วมมือในการผ่านแดนและการสัญจรข้ามแดนความร่วมมือด้านแรงงาน ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด การเสริมสร้าง ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยกับหน่วยทหารและตำรวจของกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนความร่วมมือด้านการเกษตร ความร่วมมือด้านสาธารณสุข และความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ซึ่งที่ประชุมสรุปว่าที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางและมาตรการที่กำหนดไว้ในบันทึกการประชุม ครั้งที่ 15 ทุกประการ รวมทั้งความจริงจังในความร่วมมือจะเห็นได้จากการนำผู้บริหารระดับสูงทั้งในภาคทหาร ตำรวจ และพลเรือน มาร่วมประชุมครั้งนี้ ซึ่งสื่อถึงความแนบแน่นที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไปที่ประชุมได้พิจารณาความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน เพื่อดำเนินการร่วมกันต่อไป รวมทั้งยังได้เพิ่มเติมความร่วมมือด้านการเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน การแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน การลักลอบค้าอาวุธ และปัญหา Call Center อีกด้วย

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะดำรงความสัมพันธ์และมุ่งมั่นเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนในทุก ๆ ด้าน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พื้นที่ชายแดนของสองประเทศมีความสงบสุข มั่นคง และได้รับการพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นฝ่ายไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 17 โดยจะแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบต่อไป


กองบัญชาการกองทัพไทย

error: Content is protected !!