ข่าวใหม่อัพเดท » นายอำเภอสั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง พร้อมเสนอผู้ว่าฯ หลังมีผู้คัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยตะเคียน ม. 12 ต.ชัยเกษม

นายอำเภอสั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง พร้อมเสนอผู้ว่าฯ หลังมีผู้คัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยตะเคียน ม. 12 ต.ชัยเกษม

10 มีนาคม 2024
0

นายอำเภอสั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง พร้อมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หลังมีผู้คัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยตะเคียน หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้สมัครบางรายมีการย้ายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือก เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้าน

วันที่ 8 มีนาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบ คีรีขันธ์ ได้มีประกาศให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านแทนตำแหน่งที่ว่างลง บ้านห้วยตะเคียน หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นั้นเป็นการเลือกที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรม โดยมีผู้สมัครจำนวน 4 ราย ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายสมปอง นิลวันนา, หมายเลข 2 นายมานะ แคใหญ่, หมายเลข 3 นางสิริกร ไทยเทศ, หมายเลข 4 นายชานุพงษ์ ผุดผ่อง

ผลการเลือกการเป็นผู้ใหญ่บ้าน นางสิริกร ไทยเทศ ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ผู้คัดค้านเห็นว่าการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยตะเคียน หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นั้นเป็นการเลือกที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรม เนื่องจากมีผู้สมัครบางรายมีการย้ายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือก เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของตนเอง โดยไม่ได้มาอาศัยอยู่จริง เป็นเพียงการย้ายชื่อเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกผู้ใหญ่บ้านรายดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ร้อง คัด ค้านได้ถ่ายสำเนาบัญชีรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือก เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ้งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของ นางสิริกร ไทยเทศ ผู้สมัครหมายเลข 3 บ้านเลขที่ 87 หมู่ 12 ตำบลชัยเกษม

นายมานะ แคใหญ่ ผู้คัดค้าน กล่าวว่า ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมด้วยแล้ว และมีอีกจำนวนหลายรายที่ย้ายเข้ามาในลักษณะเหมือนเตรียมการไว้ก่อน เพื่อให้การเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยตะเคียน หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม เป็นไปด้วยความสุจริต และเที่ยงธรรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเลือกผู้ใหญ่บ้าน จึงขอให้ท่านนายอำเภอตรวจสอบข้อเท็จจริง ในประเด็นดังกล่าวข้างต้น หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าการเลือกผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้ไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ขอให้มีการเลือกใหม่เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้สมัครรายอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ไม่สุจริต

ด้าน นายสุทิน ประเสริฐสักดิ์ นายอำเภอบางสะพาน หลังได้รับหนังสือคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม จาก นายมานะ แคใหญ่ ผู้คัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพานนั้น พร้อมได้สั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ภายใน 90 วัน หลังจากนั้นต้องส่งเรื่องดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาความเห็นชอบวินิจฉัยชี้ขาด

การคัดค้านการเลือก ข้อ ๘๘ เมื่อนายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านแล้ว ผู้ใดเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ให้ทำคำร้องกัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อนายอำเภอได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้ง เมื่อนายอำเภอได้รับหนังสือร้องคัดด้านแล้ว ให้ดำเนินการสอบสวน แล้วรายงานผลการสอบสวนพร้อมความเห็นและหลักฐานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยชี้ขาด หากเห็นว่าการเลือกผู้ใหญ่บ้านนั้น เป็นไปตามที่ได้มีการ ร้องกัดค้าน หรือได้มีการกระทำไปโดยไม่สุจริต และเที่ยงธรรม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านนั้นพ้นจากตำแหน่ง ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้ง


ทีมข่าวเฉพาะกิจ รายงาน

error: Content is protected !!