ข่าวใหม่อัพเดท » พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เยี่ยมชมการฝึกคอบร้าโกลด์ 2024

พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เยี่ยมชมการฝึกคอบร้าโกลด์ 2024

3 มีนาคม 2024
0

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-15.00 น. พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางไปเยี่ยมชมการฝึกคอบร้าโกลด์ 2024 ในพื้นที่อาคารม้าแดง กองบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง และในพื้นที่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยในพื้นที่อาคารม้าแดง ซึ่งเป็นที่ตั้งของ กองบัญชาการกองกำลังผสมนานาชาติ (Multi National Force : MNF)

โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปแนวความคิดในการปฏิบัติโครงสร้าง การจัดหน่วย และการตอบข้อซักถาม รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ หัวหน้ากลุ่มการฝึก และผู้รับการฝึกในแต่ละส่วน ซึ่งมีทั้งฝ่ายสหรัฐฯ มิตรประเทศ และฝ่ายไทย ให้การบรรยายสรุปและตอบข้อซักถาม ประกอบด้วย กลุ่มการฝึก ด้านไซเบอร์ (Cyber Exercise), กลุ่มการฝึกด้านอวกาศ (Space) และเยี่ยมชม การปฏิบัติของศูนย์ประสานการยิงทุกมิติ (All Domain Effect Coordination Center : ADECC) นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ยังได้เยี่ยมชมอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ แบบ AH – 64 ของสหรัฐฯ ณ สนามบิน กองบินทหารเรือฯ ด้วย

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการปฏิบัติของ กองกำลังทางบกร่วม/ผสม ไทย–สหรัฐฯ ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ค่ายนิมมาณกลยุทธ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยกำลังฝ่ายสหรัฐฯ จัดจากหน่วย 2-2 Stryker brigade combat team Washington state ซึ่งเป็นหน่วยสังกัด 1st Corps กองทัพบกสหรัฐฯ โดยได้เยี่ยมชมการฝึกแลกเปลี่ยน (CTX) การฝึกดำรงชีพในป่า และเยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ยานลำเลียงพลทหารราบของสหรัฐฯ แบบ M 1126 (สไตรเกอร์)

ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้นำผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการของกองบัญชาการกองทัพไทย ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเยี่ยมชมการฝึกด้วย เพื่อที่จะได้นำประสบการณ์และความรู้ที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งพัฒนาการปฏิบัติของกองทัพไทย ให้มีขีดความสามารถและประสิทธิภาพ มีความเป็นสากล สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของนานาชาติมากขึ้น


กองบัญชาการกองทัพไทย

error: Content is protected !!