ข่าวใหม่อัพเดท » การฝึกอบรม หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (รุ่นที่ 63)

การฝึกอบรม หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (รุ่นที่ 63)

19 กันยายน 2023
0

การฝึกอบรม หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (รุ่นที่ 63)

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมาสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมการฝึก อบรม หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 63 โดยมีนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราช การจังหวัดนครราชสี ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิเชียร ไชยสอนผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรม จังหวัดนครราชสีมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิต จำเริญ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา (วิทยากร), นางสาวฉวีวรรณ เมฆอาภรณ์ นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลง กรณ์มหาวิทยาลัย(วิทยากร), หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อบรมทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายวิเชียร ไชยสอน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้กล่าวรายงานวัตถูุประสงค์ การจัดงาน ต่อจากนั้น นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสี มา ได้กล่าวเปิดงานว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยมีที่มาจากสถานการปัจจุบัน ที่มีข้อพิพาททางแพ่ง และทางอาญาเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เห็นควรให้นำกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากทางแพ่ง ซึ่งมีทุนทรัพย์ไม่มากนัก และข้อพิพาททางอาญาบางประเภท มากำหนดเป็นกฏหมายกลาง เพื่อได้ประกาศให้หน่วยงานรัฐ พนักงานสอบสวน หรือ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ใช้ในการยุติ หรือ ระงับข้อพิพาทดังกล่าวโดยคำนึงถึงความยินยอมคู่กรณีเป็นสำคัญ ทำให้ปริมานคดีขึ้นสู่ศาลลดน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้ง เกิดสมานฉันท์ ขึ้นในสังคม ประหยัดงบประมาณแผ่นดิน และเสริมสร้างสังคม ให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข


กันตินันท์ เรืองประโคน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค นครราชสีมา

error: Content is protected !!