ข่าวใหม่อัพเดท » สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จัดงาน “Inno – Creative Design Showcase” เพื่อตอบโจทย์การตลาดนำการผลิต

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จัดงาน “Inno – Creative Design Showcase” เพื่อตอบโจทย์การตลาดนำการผลิต

25 พฤษภาคม 2023
0

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จัดงาน “Inno – Creative Design Showcase” เพื่อตอบโจทย์การตลาดนำการผลิต รวมถึงประชาสัมพันธ์และตอกย้ำอัตลักษณ์โดดเด่นและคุณภาพมาตรฐานสู่สากล

ช่วงระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2566 ณ ถนนผากอง (หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Inno – Creative Design Showcase” กิจกรรมเชื่อมโยงและทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและผ้าทอน่านสู่นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์เป็นการดำเนินการภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการค้าการลงทุน และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย หาญหิรัญ นายสมชาย หาญหิรัญ รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) คนที่สาม พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไปร่วมกิจรรม

กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการยุคใหม่มีความพร้อมทางด้านทัศนคติ ทักษะความสามารถ และความรู้สำหรับการรับมือกับการแข่งชันอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้ โดยให้ความสำคัญกับการจัดหลักสูตร เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลาย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือ ข่ายของผู้ประกอบการ โดยสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์ และตราสินค้าที่เด่นชัด ให้ความสำคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดนำ ที่คำนึงถึงความต้องการของตลาด โดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูง ส่งเสริมการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดได้มากขึ้น ตลอดจนสร้างและพัฒนาตลาดในประเทศ สำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งตลาดสินค้าสำหรับกลุ่มเฉพาะ ให้เป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของน่าน และเพื่อประชาสัมพันธ์และขยายตลาดเครื่องเงินและผ้าทอน่านให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ

การดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้กำหนดแนวความคิดหลัก “เครื่องเงินและผ้าทอน่านรักษ์โลก” ตามแนวทาง BCG Economy เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) หรือ โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบกับชีวิตและความเป็นอยู่ของสังคมโลก โดยการจัดงาน “Inno – Creative Design Showcase” เป็นการนำเสนอผลงานของโครงการ ได้แก่ พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมจำนวน 34 ผลงาน และ New Product จำนวน 11 ผลงานเพื่อทำการทดสอบตลาดจากผู้บริโภคที่มาร่วมชมงานว่าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาตรงกับความต้องการของผู้บริโภคหรือไม่และหรือจะมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาอย่างไรหรือไม่ ซึ่งจะได้มีการนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการพัฒนาเครื่องเงินผ้าทอน่านให้กับผู้ประกอบการต่อไป

ขณะนี้อยู่ดำเนินกิจกรรมสุดท้าย ได้แก่ กิจกรรมเชื่อมโยงและทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและ ผ้าทอน่านสู่นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยการจัดงาน “Inno – Creative Design Showcase” ซึ่งกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2566 ณ ถนนผากอง (หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งจะเป็นการนำเสนอผลงานของโครงการ ได้แก่ พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมจำนวน 34 ผลงาน และ New Product จำนวน 11 ผลงาน เพื่อทำการทดสอบตลาดจากผู้บริโภคที่มาร่วมชมงานว่าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาตรงกับความต้องการของผู้บริโภคหรือไม่  และหรือจะมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาอย่างไรหรือไม่ ซึ่งจะได้มีการนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการพัฒนาเครื่องเงินผ้าทอน่านให้กับผู้ประกอบการต่อไป


ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร. 0848084888

error: Content is protected !!