ข่าวใหม่อัพเดท » แขวงไชยบุรี จัดประชุมพร้อมลงนามบันทึกการประชุมความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดน่าน – แขวงไชยบุรี ครั้งที่ 12 มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชายแดนไทย-ลาว

แขวงไชยบุรี จัดประชุมพร้อมลงนามบันทึกการประชุมความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดน่าน – แขวงไชยบุรี ครั้งที่ 12 มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชายแดนไทย-ลาว

25 พฤษภาคม 2023
0

น่าน – แขวงไชยบุรี จัดประชุมพร้อมลงนามบันทึกการประชุมความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดน่าน – แขวงไชยบุรี ครั้งที่ 12 มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชายแดนไทย-ลาว

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จัดประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยชาย แดนไทย-ลาว พร้อมลงนามบันทึกการประชุมความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชาย แดนไทย-ลาว จังหวัดน่าน – แขวงไชยบุรี ครั้งที่ 12 โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราช การจังหวัดน่าน พร้อมด้วยท่านพงสะหวัน สิดทะวง เจ้าแขวงไชยบุรี เป็นประธานร่วมในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดน่าน – แขวงไชยบุรี เข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมได้หารือถึงประเด็นในการจัดทำบันทึกการประชุมความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดน่าน – แขวงไชยบุรี ครั้งที่ 12 โดยมีเนื้อหาพอสังเขป อาทิ การปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทบทวนถึงการปฏิบัติตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดน่าน – แขวงไชยบุรี ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งผลการร่วมมือ ทั้งสองฝ่ายได้ปฏิบัติร่วมกันมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนค้า ขาย การท่องเที่ยว การร่วมมือด้านสาธารณสุข การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเข้าร่วมงานบุญประเพณีและการแสดงศิลปวัฒนธรรมระหว่างประชาชนสองฝ่าย มีการพัฒนาดีขึ้น การแสดงความยินดีต่อเจตจำนงของรัฐบาลทั้งสองประเทศที่สนับสนุนด้านความสัมพันธ์ร่วมมือไทย-ลาว ลาว-ไทย ให้มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสันติภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองประเทศ, การร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนจังหวัดน่าน-แขวงไชยบุรี, การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเข้า-ออก บริเวณชายแดน, ความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์, ความร่วมมือด้านแรงงาน, การร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, การร่วมมือในกรณีบุคคลของแต่ละฝ่ายถูกจับกุมคุมขัง, ความร่วมมือในการพัฒนาด้านสาธารณสุข และป้องกันโรคติดต่อตามแนวชายแดน

รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เจ็บป่วยได้รับการรักษาสุขภาพตามความเหมาะสม, ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, ร่วมมือป้องกันไม่ให้มีประชาชนนำสัตว์เลี้ยง, และทำมาหากินล่วงล้ำตามชายแดนของอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง กรณีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายต้องแจ้งให้กันทราบ และร่วมแก้ไขอย่างรวดเร็ว การสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม เป็นต้น

โดยการลงนามบันทึกการประชุมความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดน่าน – แขวงไชยบุรี ครั้งที่ 12 เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดน่าน และแขวงไชยบุรี อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศตามแนวชายไทย-ลาว จังหวัดน่าน-แขวงไชยบุรี และในการประชุม ครั้งที่ 13 สปป.ลาว จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งถัดไป


ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร. 0848084888

error: Content is protected !!