ข่าวใหม่อัพเดท » สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.เพชรบูรณ์จัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อ “การเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ” ให้เครือข่ายสื่อมวลชนนำไปขยายผลสู่ประชาชน

สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.เพชรบูรณ์จัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อ “การเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ” ให้เครือข่ายสื่อมวลชนนำไปขยายผลสู่ประชาชน

30 มีนาคม 2023
0

เพชรบูรณ์ – สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.พชจัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อ “การเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ” ให้เครือข่ายสื่อมวลชนนำไปขยายผลสู่ประชาชน

ที่ห้องประชุมมหาธาตุ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสโมสรคนสื่อ“การเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ” ตามโครงการการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย เครือข่ายสื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วม

นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า สำนักงานประชาสัม พันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อขึ้น เพื่อเป็นเวทีขยายผลประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ ให้เครือข่ายสื่อมวลชน นำประเด็นดังกล่าวไปขยายผลสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างความเข้าใจการบูรณาการดำเนินงานเสริมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่กรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้น ตามแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 การรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญเบื้องต้นของการบริหารจัดการประเทศโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทำให้เข้าใจทิศทางแนวโน้มประเด็นความสนใจและพฤติกรรมการบริโภคข่าวสารและนำความเข้าใจนั้นมาใช้ในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ ประกอบกับในการให้บริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนในระดับท้องถิ่น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายสื่อมวลชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ ตามที่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 มีผลใช้บังคับในวันที่ 20 มีนาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงได้กำหนด วันที่ 3-7 เมษายน 2566 เป็นวันรับสมัครผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันที่ 4-7 เมษายน 2566 เป็นวันรับสมัครผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ได้กำหนดเป็นวันเลือกตั้งทั่วไป


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์