ข่าวใหม่อัพเดท » โครงการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล เทศบาลตําบลคลองใหญ่ คัพ ครั้งที่ 6 ประจําปี 2566

โครงการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล เทศบาลตําบลคลองใหญ่ คัพ ครั้งที่ 6 ประจําปี 2566

22 มีนาคม 2023
0

ตราด – โครงการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล เทศบาลตําบลคลองใหญ่ คัพ ครั้งที่ 6 ประจําปี 2566

เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา เวลา 17.30 น. วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายวิจิตร พาพลงาม นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล เทศบาลตําบลคลองใหญ่ คัพ ครั้งที่ 6 ณ.ลานกีฬาหมู่ 7 บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ จ.ตราด โดยมีนายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีตําบลคลองใหญ่ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงโครงการวัตถุประสงค์ ของการจัดโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองใหญ่ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วมในพิธีเปิด เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และไม่มั่วสุมกับสิ่งที่เป็นอบายมุข เพื่อให้ประชาชน มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคภัย ไข้เจ็บ เพื่อให้เยาวชนและประชาชน มีโอกาสเล่นกีฬา วอลเล่ย์บอล อย่างต่อเนื่องจนมีทักษะที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาวอลเล่ย์บอลให้แพร่หลาย สร้างความรัก ความสามัคคี และมีนํ้าใจเป็นนักกีฬา และเพื่อเป็นการส่งเสริม การท่องเที่ยว และนันทนาการ และส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น

สําหรับการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล คัพ ครั้งที่ 6 มีจํานวนทั้งหมด 16 ทีม หญิง 4 ทีม ชาย 12 ทีม และรุ่นที่ทําการแข่งขันมี จํานวน 3 รุ่น ประกอบด้วย
รุ่นประชาชนชาย จํานวน 12 ทีม, รุ่นประชาชนหญิง 4 ทีม, และรุ่นผสมชาย 3 หญิง 3
จํานวน 6 ทีม การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลระหว่างวันที่ 20-28 มีนาคม 2566


ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี จ.ตราด
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

error: Content is protected !!