ข่าวใหม่อัพเดท » “ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.” เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผายล อ.เต่างอย จ.สกลนคร

“ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.” เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผายล อ.เต่างอย จ.สกลนคร

4 มีนาคม 2023
0

“ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.” เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผายล อ.เต่างอย จ.สกลนคร

วันที่ 1 มีนาคม 2566 พล.ท. ภัทราวุฒิ ชุณหะวัณ ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผายล อ.เต่างอย จ.สกลนคร โดยมี พล.ท. ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รอง ผอ.รมน.ภาค 2(1) ร่วมในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นแผนงาน/โครงการที่ กอ.รมน.ภาค 2 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจาก ศปป.4 กอ.รมน. มีแผนการดำเนินการ ห้วง 1-3 มีนาคม 2566 มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ในการเสริมการปฏิบัติของอุทยานแห่งชาติภูผายลเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ ซึ่งหน่วยที่ร่วมในการบูรณาการได้แก่ หน่วยทหารจากกองทัพภาคที่ 2 ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดย ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. ได้เน้นย้ำให้ผู้ร่วมในการปฏิบัติภารกิจ ยึดถือ ข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามบทบาท อำนาจหน้าที่ รวมทั้งจะต้องมีการประสานการปฏิบัติกันอย่างแน่นแฟ้น เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง กอ.รมน.ภาค 2 ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

#ศปป4#กอรมน#ภูผายล


error: Content is protected !!