ข่าวใหม่อัพเดท » พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการฝึกคอบร้าโกลด์ 2023

พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการฝึกคอบร้าโกลด์ 2023

1 มีนาคม 2023
0

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 นาฬิกา พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการฝึกคอบร้าโกลด์ 2023 ณ อาคารม้าแดง กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ในโอกาสนี้ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้รับฟังการบรรยายสรุป และเยี่ยมชมการฝึกฝ่ายเสนาธิการ(STAFFEX) ในการวางแผนตามกระบวนการแสวงข้อตกลงใจทางทหารร่วมแบบนานาชาติ (MDMP – M) ตามระเบียบปฏิบัติประจำของกองบัญชาการกองกำลังร่วม/ผสม นานาชาติ (Multi National Forces – Standing Operating Procedure : MNF SOP) เพื่อพัฒนาจัดทำแผนยุทธการ (OPORD) และนำไปสู่การฝึกการฝึกปัญหาที่บังคับการ (Command Post Exercise : CPX) ในการฝึกคอบร้าโกลด์ในปีต่อไป

หลังจากนั้น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เยี่ยมชมการฝึกปฏิบัติการร่วมทางไซเบอร์ การฝึกปฏิบัติการร่วมทางอวกาศ Cyber Operations Space Operations ซึ่งเป็นการฝึกการวางแผนของฝ่ายเสนาธิการร่วม/ผสม เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงผลกระทบในส่วนของการฝึกด้านอวกาศ (Space) โดยนำผลกระทบจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอวกาศที่มีผลต่อการปฏิบัติการทางทหารในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ฝ่ายอำนวยการได้วางแผนรองรับ และใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น ปรากฏการณ์พายุสุริยะที่มีผลต่อระบบการสื่อสารสัญญาณดาวเทียม โดยมีหน่วยงานด้านอวกาศทั้งทางทหาร และพลเรือนของไทย สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ให้การสนับสนุนข้อมูล และการปฏิบัติในด้านต่าง ๆ

ทั้งนี้ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ให้คำแนะนำถึงแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป