ข่าวใหม่อัพเดท » อ.สุไหงโก-ลกประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้การขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อ.สุไหงโก-ลกประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้การขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

10 กันยายน 2019
0

          (9ก.ย.62) นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก เปิดการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ ห้องบังสูรย์ โรงแรมเก็นติ้ง อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลที่มีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยโดยใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคมและการขนส่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนและข้อตกลงภายใต้กรอบเศรษฐกิจอื่นๆรวมถึงการค้าบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจึงได้มอบนโยบายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้เกิดความไว้วางใจและนำมาซึ่งความร่วมมือในด้านต่างๆในพื้นที่ชายแดน

          โดยมีดร.ชนธัญ แสงพุ่ม ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มาบรรยายในหัวข้อบทบาท ศอ.บต.กับการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่มีการนำเสนอในประเด็นสำคัญ คือ ภารกิจของศอ.บต ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงและการสร้างความเข้าใจด้วยการจัดแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้เป็นเอกภาพ โดยจัดระบบเสริมการทำงานผ่านพันธกิจ 4 ด้าน คือ กลุ่มงานบริหารเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มภารกิจประสานและเร่งรัดการพัฒนาพิเศษกลุ่มภารกิจบูรณาการและขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาและพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงกลุ่มภารกิจบริหารและอำนวยการ ให้เกิดความต่อเนื่องและเร่งรัดผลักดันการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆให้เป็นไปตามแผนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรมร่วมกับภูมิภาคอื่นๆ 

         ส่วนความคืบหน้าเมืองต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของอำเภอสุไหงโก-ลกนั้น ดร.ชนธัญ ระบุว่า ความล่าช้าของการขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายดังกล่าว เกิดจากปัญหาจากหลายปัจจัย ทั้งกรณีที่ดินของการรถไฟที่จำเป็นต้องมีการเดินเรื่องเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ที่ดิน การขับเคลื่อนงานมีกฎหมายหลายฉบับที่หลายกระทรวงถือทำให้ไม่มีความเป็นเอกภาพ สิ่งสำคัญที่สุด คือเงื่อนไขของข้อกฎหมาย ซึ่งโครงการส่วนใหญ่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบงบประมาณผูกพันรายจ่ายประจำปีทำให้ไม่สามารถดำเนินการแบบเบ็ดเสร็จในคราวเดียว กลไกของเมืองต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศจึงยังไม่มีความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับอำเภอเบตง จังหวัดยะลา และอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตาน

#ILOVETHAILAND

สำนักข่าวความมั่นคง

ข้อมูลข่าว – ผู้สื่อข่าว : กุศลิน สุวรรณโณ /ผู้เรียบเรียง : ศนัฎฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สวท.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส