ข่าวใหม่อัพเดท » ผู้แทนพิเศษรัฐบาล ศอ.บต. กอ.รมน.ภาค 4 สน.พร้อม มหาวิท ยาลัยของรัฐ จชต. หารือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชา การ นำความรู้ในงานวิจัยแก้ไขปัญหาความมั่นคงและเศรษฐกิจ

ผู้แทนพิเศษรัฐบาล ศอ.บต. กอ.รมน.ภาค 4 สน.พร้อม มหาวิท ยาลัยของรัฐ จชต. หารือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชา การ นำความรู้ในงานวิจัยแก้ไขปัญหาความมั่นคงและเศรษฐกิจ

10 กันยายน 2019
0

          วานนี้ (9 ก.ย. 62) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและกลั่นกรองงานวิจัยเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีพลเอก ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุม และมีพลเอก ชินวัฒน์ แม้นเดช พลเอกนพวงศ์ สุรวิชัย ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. และอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ วิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการ ขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยงานวิจัยที่มีคุณภาพ

          ทั้งนี้สืบเนื่องจากหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและกลั่นกรองงานวิจัย จัดทำชุดความรู้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีอำนาจหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำแก่คณาจารย์นักวิจัยในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กลั่นกรองหัวข้อการวิจัยและเนื้อหาสาระ พร้อมเสนอแนะ หรือกำหนดหัวข้องานวิจัย ซึ่งเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการแล้วในปี 2561 ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลักดันและประสานความร่วมมือในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลเพื่อรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาเพื่อเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกของนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น โดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี ในการดำเนินการจัดทำสร้างความเข้าใจต่อประเด็นปัญหาที่เป็นภัยคุกคามความมั่นคงและความผาสุกของสังคม ที่ประชุมมีมติให้บรรจุมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นหน่วยงานการพัฒนาเข้ามามีบทบาทในการนำงานวิจัย และทฤษฎีทางด้านวิชาการมาปรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะมีการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงและลงนามในครั้งต่อไป 

#ผู้แทนพิเศษรัฐบาล #ศอ.บต. #กอ.รมน.ภาค 4 สน. #มหาวิทยาลัยของรัฐ จชต. #หารือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ # I LOVE THAILAND

สำนักข่าวความมั่นคง

ข้อมูลข่าว – ผู้สื่อข่าว : อัมรัน แมหะ /ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ยะลา