ข่าวใหม่อัพเดท » เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น ให้กับสภานักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี

เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น ให้กับสภานักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี

24 พฤศจิกายน 2022
0

เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น ให้กับสภานักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี

วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ย. 2565 เวลา 08.30 น.นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายสมัคร บุญปก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงานอบรมตามโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น ที่ห้องธนกร มณฑาทิพย์ฮอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี นางบุญนิสา จันโทภาส รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน นายประเทือง เพชรโรจน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายชัยฤทธิ์ เขาวงศ์ทอง ส.อบจ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี เขต 1 นายยศวัฒน์ กีรติรัฐวัฒน์ ส.อบจ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี เขต 2 นายสรัลภพ โพธิ์ทิพย์ ส.อบจ.อุดรธานี อ.สร้างคอม หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.อุดรธานี ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อุดรธานี ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.อุดรธานี ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อุดรธานี และ หัวหน้า สนง.เลขานุกาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะครู ประธานสภานักเรียนและตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ใน 20 อำเภอ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

กิจกรรมในโครงการแบ่งการบรรยายเป็น 2 ช่วง โดยช่วงเช้า บรรยายในหัวข้อเรื่อง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เรื่องประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นโดยนายเกรียงไกร นรินทร์ ครูโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร และ ดร.กาญจน์หทัย กองภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการการเมือง การปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โดย 1. นายณัฐยศ ผาจวง 2. นายชัยฤทธิ์ เขาวงศ์ทอง 3.นายเดชฤทธิ์ โทหา 4.นายสรัลภพ โพธิ์ทิพย์ และ 5.นายยศวัฒน์ กีรติรัฐวัฒน์

ต่อจากนั้นแบ่งกลุ่ม ให้ผู้เข้ารับการอบรมเสนอความคิดเห็นและแนวความคิดในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น แบ่งกลุ่มการนำเสนอแนวทางและวิธีการ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น นำเสนอแนวทางและวิธีการ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น จากนั้นเป็นการสรุปผลการอบรม เนื้อหา และการมีส่วนร่วม โดยนายสิทธิศักดิ์ สุวรรณรินทร์ ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด


ศูนย์ข่าวภาคเหนือ 

สำนักข่าวความมั่นคง

นที มีเดช รายงาน