ข่าวใหม่อัพเดท » กอ.รมน.นครพนม สร้างเครือข่าย ทสปช. เฝ้าระวังและป้องกันความมั่นคงในพื้นที่

กอ.รมน.นครพนม สร้างเครือข่าย ทสปช. เฝ้าระวังและป้องกันความมั่นคงในพื้นที่

6 สิงหาคม 2022
0

กอ.รมน.นครพนม สร้างเครือข่าย ทสปช. เฝ้าระวังและป้องกันความมั่นคงในพื้นที่

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่อาคารเรือนรับรอง มณฑลทหารบกที่ 210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายวรรณพล ต่อพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง ประจำปี 2565 ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม

(กอ.รมน.จว.นครพนม) จัดขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาสภาพสังคมไทย ที่ปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทำให้ประชาชนมีความสะดวกสบายทางวัตถุมากขึ้น ทั้งยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และด้านสาธารณสุข ขณะเดียวกันความเสื่อมทางจิตใจก็ทวีมากขึ้นเช่นเดียวกัน ดังจะได้เห็นได้จากปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น มีการกระทำความผิดที่มีความสลับซับซ้อนจากการหลงผิด ขาดระเบียบวินัย ขาดคุณธรรม จริยธรรม และส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ มีการคัดเลือกมาจากตำบลเป้าหมาย 6 ตำบล ใน 12 อำเภอของจังหวัดนครพนม ตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผลแผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปี 2565 ประกอบด้วย ตำบลในเมือง ตำบลบ้านกลาง ตำบลรามราช ตำบลกุดตาไก้ ตำบลกก้านเหลือง และตำบลฝั่งแดง รวม 24 คน ซึ่งทุกคนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน, สถานการณ์ภัยคุกคามด้านยาเสพติด, พระราชกรณียกิจของราชวงศ์จักรี, ประวัติศาสตร์ชาติไทย, อุดมการณ์ความรักชาติและบทบาทหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน 904, บทบาทและหน้าที่ของไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) รูปแบบใหม่, และวิธีการสร้างเครือข่าย

นอกจากนี้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมยังจะได้ฝึกสมรรถภาพร่างกาย ฝึกการเสริมสร้างความรักความสามัคคี ฝึกความมีระเบียบวินัย และทดสอบสภาพจิตใจด้วยการกระโดดหอสูง 34 ฟุต รวมทั้งยังจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดีของมณฑลทหารบกที่ 210 ที่ได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการดำเนินงานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาให้กำลังพลได้เรียนรู้ ทั้งการเพาะเลี้ยงปลานิลจิตรลดา การเพาะเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์โรดแดงไทย การทำน้ำหมักพิทักษ์โลกลดการเผาตอซัง การผลิตอาหารสัตว์ลดต้นทุน เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

โดยหลังผ่านการฝึกอบรม 3 วัน 2 คืน ทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรและติดเข็มสัญลักษณ์ไทยอาสาป้องกันชาติ ก่อนที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นกลุ่มมวลชนที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความั่นคง ร่วมกันเผยแพร่อุดมการณ์ความรักชาติ ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ที่จะเริ่มจากบุคคลใกล้ตัว คนในครอบครัว จากนั้นจึงขยายผลสู่ชุมชนรวมทั้งบุคคลภายนอก และทำให้จังหวัดนครพนมมีเครือข่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้น ประชาชนมีความสุข และไม่มีผลผลกระทบต่อความมั่นคง


เพลิงพระกาฬ เทพข่าวร้อน หลาวเหล็ก : รายงาน