ข่าวใหม่อัพเดท » ประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่นราธิวาส ประชุมเร่งรัดติดตามผลการขับเคลื่อนแผนงานและโครงการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในมิติงานด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา

ประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่นราธิวาส ประชุมเร่งรัดติดตามผลการขับเคลื่อนแผนงานและโครงการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในมิติงานด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา

29 มิถุนายน 2022
0

ประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่นราธิวาสประชุมเร่งรัดติดตามผลการขับเคลื่อนแผนงานและโครงการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในมิติงานด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา

(29 มิ.ย.65) พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล ประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ครั้งที่ 6/2565 ที่ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผลสัมฤทธิ์ของการขับเคลื่อนในห้วงไตรมาสที่ 1-3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล ประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ในฐานะหัวหน้าคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้ลงมาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อมาประชุมติดตามการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และตามนโยบายของประธานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งได้เน้นย้ำว่าในปีงบประมาณ 2565 ในไตรมาสสุดท้าย ต้องดำเนินการมาเร่งรัดการดำเนินงานโดยเฉพาะงานด้านการพัฒนาซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการที่จะพัฒนาพื้นที่พัฒนาเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีชีวิตที่ดีมีรายได้ที่ดีขึ้นรวมถึงมีสุขภาพอนามัยที่ดี แก้ปัญหาความยากจน ซึ่งได้รับนโยบายดังกล่าว และมาเร่งรัดดำเนินการให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการพัฒนา รวมถึงการอำนวยความยุติธรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ด้วย ด้านความมั่นคงได้เน้นย้ำให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และตำรวจภูธรภาค 9 ให้ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้สั่งการเพิ่มเติมให้ทุกหน่วยได้ร่วมกันทำงานบูรณาการทำงานร่วมกันให้ใกล้ชิดกันมากที่สุดพร้อมกำหนดแนวทางการทำงานให้ชัดเจน โดยมุ่งให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง จะทำอย่างไรให้ประชาชนปลอดภัยควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีรายได้ที่สูงขึ้นให้อยู่อย่างมีความสุข ซึ่งขณะนี้โรคโควิด-19 ได้เบาบางลง เรื่องการท่องเที่ยวต่างๆต้องเร่งรัดดำเนินการสนับสนุนฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนได้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคง

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากมาประชุมเร่งรัดการทำงาน ยังได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จังหวัดนราธิวาสได้เห็นว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัฒนธรรมมีสิ่งแวดล้อมมีธรรมชาติที่มีคุณภาพได้เห็นการอยู่ร่วมกันของทั้งไทยพุทธมุสลิมและอีกหลากหลายศาสนาในพื้นที่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญที่จะต้องมีการส่งเสริมในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และขอฝากไปยังพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลได้กำหนดแนวทางต่างๆโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางทั้งในระดับตำบลต่างๆมีสิ่งใดที่ต้องการให้ทางหน่วยงานรัฐช่วยเหลือขอให้มีการนำเสนอผ่าน สภาประชาธิปไตยตำบล โดยทางรัฐบาลเน้นย้ำทั้งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า,ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่วนราชการต่างๆ ให้เร่งรัดให้เข้าดำเนินการโครงการแผนงานต่างๆ ซึ่งต้องเป็นโครงการตามความต้องการของประชาชน และอยากให้ประชาชนร่วมทั้งหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือกันเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะ ได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จังหวัดนราธิวาส เพื่อเยี่มชมประวัติความเป็นมาของชุมชนเมือง แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นในอดีตของจังหวัดนราธิวาสอีกด้วย


ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าว นราธิวาสรายงาน

error: Content is protected !!