ข่าวใหม่อัพเดท » เยาวชน STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต

เยาวชน STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต

22 มกราคม 2022
0

วันเสาร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชนเพื่อแนะนำ เผยแพร่ นำเสนอแนวคิดโมเดล STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ที่ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้ากับการสร้างความรู้โปร่งใสการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม การตระหนักรู้ถึงปัญหาและภัยจากการทุจริต โดยมีกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายภาคเยาวชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมโรงแรมต้นทองรีสอร์ท อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน