ข่าวใหม่อัพเดท » “ประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยส้มเขียวหวาน” โครงการสร้างความตระหนักและเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน (โครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์)

“ประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยส้มเขียวหวาน” โครงการสร้างความตระหนักและเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน (โครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์)

2 ธันวาคม 2021
0

สุโขทัย – “ประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยส้มเขียวหวาน” โครงการสร้างความตระหนักและเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน (โครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์)

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นางสาวพัชราภรณ์ วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานโครงการสร้างความตระหนักและเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน ( 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์)” ประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยส้มเขียวหวาน” ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปากสิน (ต้นประชานุกูล) ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนางกาญจนา ศรีคราม ผู้อำนวยการภาคอาวุโสสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คปภภาค 1 เชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัด 10 จังหวัด นายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย นางสาวกรรณิการ์ พึ่งเงิน นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสุโขทัย สมาชิกกลุ่มส้มแม่สินพัฒนา และเกษตรกรผู้ปลูกส้มเขียวหวานตำบลแม่สิน เข้าร่วมงานจำนวน 120 คน

จังหวัดสุโขทัยตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่าง เป็นจังหวัดที่มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหลากหลายชนิด รวมถึงการปลูกส้มเขียวหวาน พื้นที่ปลูกส้มเขียวหวานของจังหวัดสุโขทัยเป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีพื้นที่กว่า 40 ไร่ ในอำเภอศรีสัชนาลัย กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย ในการพัฒนาภาคเกษตรกรที่จะรักษาเสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกรให้สินค้าเกษตรสำคัญอาทิ ส้มเขียวหวาน ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์ม อ้อยและข้าวโพดโดยผ่านเครื่องมือและมาตรฐานการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นภาระกับงบประมาณแผ่นดินเกินสมควรโดยจัดให้มีระบบประกันภัยสินค้าเกษตร พัฒนาระบบตลาดที่เชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรถึงผู้ประกอบการแปรรูปและผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม


พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย