ข่าวใหม่อัพเดท » สปสช.เขต 4 สระบุรี จับมือ อบจ.นครนายก ลงนามความร่วมมือตั้ง “กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ” ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุฯ เข้าถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพและบริการทางสังคม

สปสช.เขต 4 สระบุรี จับมือ อบจ.นครนายก ลงนามความร่วมมือตั้ง “กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ” ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุฯ เข้าถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพและบริการทางสังคม

24 พฤศจิกายน 2021
0

นครนายก – สปสช.เขต 4 สระบุรีจับมือ อบจ.นครนายก ลงนามความร่วมมือตั้ง “กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ” ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุฯ เข้าถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพและบริการทางสังคม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี จัดพิธีลงนามในข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด โดยมี นายแพทย์ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี, นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก, พร้อมด้วยแพทย์หญิงอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ, นายแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก, นายบุญยัง กังใจ และนายอเนก มณีนาค หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนจังหวัดนครนายก ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่มีความจำเป็นต้องฟื้นฟูสมรรถภาพในท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายแพทย์ชลอ ศานติวรางคณา ผอ.สปสช.เขต 4 สระบุรี กล่าวว่า สปสช. ได้ดำเนินการตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 โดยกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มีส่วนร่วมในการสร้างหลักประกันสุขภาพด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับบุคคลในพื้นที่ได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส่วนหนึ่ง สมทบกับเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อีกส่วนหนึ่งในจำนวนที่เท่ากัน เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในเขตพื้นที่จังหวัดได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อสุขภาพจากหน่วยบริการ สถานบริการ หรือองค์กรอื่นๆ รวมทั้งได้รับเครื่องช่วยกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ ในกรณีที่มีผลการตรวจวินิจฉัย หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ รวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้อยู่ในระยะที่จำเป็นจะต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามหลักเกณฑ์และรายการที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศกำหนด

สำหรับงบประมาณในการดำเนินงาน สปสช.เขต 4 สระบุรีได้สนับสนุนงบประมาณตามจำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ในแต่ละจังหวัด ซึ่งจังหวัดนครนายก มีประชากรสิทธิบัตรทอง จำนวน 174,158 คน โดยสนับสนุนงบประมาณ 5 บาทต่อประชากร เป็นจำนวนเงิน 870,790 บาท ขณะที่ อบจ.นครนายก ตั้งงบประมาณสมทบ 1,000,000 บาท เข้ากองทุนฟื้นฟูฯ ซึ่งปี 2565 จะทำให้มีเงินตั้งต้นในการดำเนินงาน 1.87 ล้านบาท โดยการดำเนินการกองทุนฟื้นฟูฯ อบจ.นครนายก เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564
นายแพทย์ชลอ กล่าวว่า กองทุนฯนี้ เป็นตัวเสริมเพื่อให้เกิดบริการมากขึ้น สามารถนำไปจัดบริการได้หลากหลาย เช่น การอบรมการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลคนพิการ การสนับสนุนกายอุปกรณ์ที่ระบบปกติเบิกไม่ได้แต่มีความจำเป็น เช่น รถโยก หรือคลังอุปกรณ์ เช่น ถังออกซิเจน ที่นอนลม เตียงสำหรับคนพิการ หรือเกี่ยวกับเชิงสังคม เช่น การปรับสภาพบ้านคนพิการ ทางลาด ราวจับในห้องน้ำ รวมถึงเพิ่มการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการหรือคนชายขอบ ซึ่งกิจกรรม โครงการต่างๆนั้นจะต้องผ่านมติที่ประชุมจากคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด

ทั้งนี้การดำเนินการกองทุนฟื้นฟูฯ ในพื้นที่เขต 4 สระบุรี เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน มี อบจ.ที่เข้าร่วมดำเนินการกองทุนฟื้นฟูฯ จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ อบจ.สระบุรี อบจ.พระนครศรีอยุธยา อบจ.สิงห์บุรี อบจ.อ่างทอง อบจ.นนทบุรี และ อบจ.นครนายก โดย จ.ปทุมธานี จะมีพิธีลงนามข้อตกลงร่วมกับ อบจ.ปทุมธานี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564


เนรมิต มงคลกิตติกานต์
ข่าวจังหวัดนครนายก