ข่าวใหม่อัพเดท » การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

11 สิงหาคม 2021
0

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. : พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณเหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมาอย่างเต็มขีดความสามารถ รวมทั้งได้เน้นย้ำให้ดำรงความพร้อมในการสนับสนุนศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะการสนับสนุนกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ COVID-19

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญของกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนี้

  • แนวทางการรองรับการสื่อสารของกองทัพไทยในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ เพื่อให้ระบบการสื่อสารของกองทัพไทย มีความต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพในการใช้งาน
  • การรับทหารกองเกินเข้าประจำการผลัดที่ 1/64 และการฝึกทหารใหม่ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ของกองทัพบก เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดในหน่วยฝึกทหารใหม่
  • การเตรียมความพร้อมของทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team : Urban Search And Rescue Team) ในการบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพเรือ
  • การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศของกองทัพอากาศ เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ จัดทำแผนงานป้องกันภัยธรรมชาติ และเป็นกำลังหลักที่จะดูแลความปลอดภัยทางอวกาศของประเทศ
  • การเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล และการเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้สามารถค้นหาและทราบตัวผู้กระทำความผิดจนสามารถจับกุมมาลงโทษได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส และมีมาตรฐานสากล

การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ เป็นกลไกที่สำคัญในการบูรณาการ การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ รวมทั้งสนองตอบนโยบายของรัฐบาล และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน


Cr.กองประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหาร 11 สิงหาคม 2564

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน