ข่าวใหม่อัพเดท » พิธีเปิดการฝึกอบรมเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2564

พิธีเปิดการฝึกอบรมเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2564

25 มิถุนายน 2021
0

นครนายก – พิธีเปิดการฝึกอบรมเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2564

วันที่ 25 มิ.ย.2564 ที่ลานประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก นายพิเชษฐ รุ่นประพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2564 โดยมีพันเอกอมร บุตรชา หัวหน้าศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ. รมน.จังหวัดนครนายก ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมมี เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร อปพร. ประชาชน เยาวชน เข้าร่วมในพิธีเปิด พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลาลงสระน้ำสาธารณประโยชน์หนองโสน เป็นอันเสร็จพิธี

ด้วย กอ.รมน.จังหวัดนครนายก ได้รับมอบหมายให้จัดทำการฝึกอบรมเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ โดยการอบรมเพิ่มเติมองค์ความรู้วิธีการปกป้องรักษาป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ให้สามารถมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการอนุรักษ์ด้วยตนเอง อย่างค่อยเป็นค่อยไปตามศักยภาพ เพื่อให้เยาวชนและประชาชน มีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ในการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดความเชื่อมั่นและเห็นความสำเร็จ ของการร่วมมือร่วมใจ ในการรวมพลังและศักยภาพ ของทุกภาคส่วน อย่างเป็นกระบวนการเดียวกัน


เนรมิต มงคลกิตติกานต์
ข่าวจังหวัดนครนายก