ข่าวใหม่อัพเดท » ศรชล. เตรียมฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล และ C-MEX 19 ประจำปี 2562 เพื่อรักษาผลประ โยชน์ของชาติทางทะเล และรองรับ EEC

ศรชล. เตรียมฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล และ C-MEX 19 ประจำปี 2562 เพื่อรักษาผลประ โยชน์ของชาติทางทะเล และรองรับ EEC

6 สิงหาคม 2019
75   0

          นาวาเอกณฤทธิ์ พิชิตชโลธร รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน และปฏิบัติการข่าวสาร สำนักนโยบายและแผนความมั่นคงทางทะเล ศรชล.เผยว่า ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศรชล.โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็น ผู้อำนวยการ ศรชล. เตรียมจัดการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ศรชล. ผนวกกับการฝึก C-MEX19 ประจำปีงบประมาณ 2562

          โดย ศรชล.จะทำการอบรมให้ความรู้แก่กำลังพล ในระหว่างวันที่ 15 และ 16 สิงหาคม 2562 จากนั้นจะทำการฝึกปัญหาที่บังคับการ ในวันที่ 19 และ 20 สิงหาคม 2562 และ ทำการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ในพื้นที่บริเวณท่าเรือมาบตาพุด จังหวัดระยอง

          โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กำลังพลของ ศรชล. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนการอำนวยการและประสานงานในการจัดการกับภัยคุกคามและปัญหาความมั่นคงทางทะเลภายใต้ พระราชบัญญัติ การรักษาผลประ
โยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากกลไก ศรชล.จังหวัด และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ (PSCC) และการฝึกภาคปฏิบัติในทะเล ซึ่งจะเป็นการฝึกสถานการณ์หลักในการขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลในทะเล เพื่อรองรับแผนชาติในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล ตลอดจนฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล และขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

********************************

นิราช ทิพน์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน
ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)